Website học báo cáo thuế miễn phí - online : www.hocbaocaothue.com

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (Thuế TNDN)  1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Thu nhập khác (Thuế TNDN)


Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:
1.      Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn tại Phần E Thông tư này.
2.      Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo hướng dẫn tại Phần G Thông tư này. 

Thu nhập được miễn thuế TNDNTheo quy định tại điểm 6 Mục VI phần C- thu nhập được miễn thuế- thông tư số 130/2008/TT-BTC, ngày 26 tháng 12 năm 2008
Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được miễn thuế, giảm thuế.