Thứ Sáu, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế vào thời điểm nào ?

Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp với từng loại hình kinh doanh được quy định thế nào ?


>>Quyết toán thuế của DN được miễn kiểm tra trong một số trường hợp
  1. Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
  2. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.
  3. Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.
  4. Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.
  5. Đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm.

Thứ Năm, ngày 11 tháng 12 năm 2014

Tổng cục thuế thông báo, hướng dẫn kê khai thuế

Về việc Hướng dẫn kê khai tờ khai GTGT trên ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) và Khai thuế qua mạng (iHTKK) đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC.


>>Quyết toán thuế của DN được miễn kiểm tra trong một số trường hợp

Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Thông tư đã ban hành mẫu biểu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra, mua vào với các quy định bỏ yêu cầu kê khai ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mặt hàng, thuế suất, HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai và đổi tên một số chỉ tiêu. Trong khi Tổng cục Thuế chưa triển khai nâng cấp các ứng dụng HTKK, iHTKK để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn để NNT thực hiện thống nhất việc nhập bảng kê (theo mẫu tại Thông tư 119/2014/TT-BTC) trên ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.5 và iHTKK phiên bản 3.0.0 (đang là mẫu theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) cụ thể như sau:

Thứ Hai, ngày 17 tháng 11 năm 2014

Quyết toán thuế của DN được miễn kiểm tra trong một số trường hợp

Trong một số trường hợp mà doanh nghiệp được miễn kiểm tra quyết toán thuế, do đó các bạn học kế toán, đặc biệt là kế toán thuế nên lưu ý.


Căn cứ theo khoản 8.2 điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 ( có hiệu lực từ ngày 15/11/2014) hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP thì có 03 trường hợp DN giải thể, chấm dứt hoạt động, Cơ quan thuế không phải thực hiện kiểm tra quyết toán thuế. 

Những trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động thuộc đối tượng sau: