Thứ Bảy, ngày 25 tháng 8 năm 2012

Khái niệm thuế thu nhập cá nhân


  • Thuế TNCN là loại thuế trực thu, đánh vào phần thu nhập nhận được của cá nhân trong một kỳ tính thuế nhất định không phân biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập.
  • Thuế thu nhập cá nhân thường được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần do xuất phát từ vai trò chủ yếu của thuế TNCN là điều tiết thu nhập của người có thu nhập cao, động viên sự đóng góp của những người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình trong xã hội, thuế thu nhập được đánh trên nguyên tắc lợi ích, công bằng và khả năng nộ thuế.
  • Thuế thu nhập cá nhân không bóp mép giá cả hàng hóa, dịch vụ. Thuế thu nhập cá nhân không cấu thành trong giá bán ( giá thanh toán) hàng hóa, dịch vụ nên nó không tạo ra sự sai lệch giá cả hàng háo, dịch vụ.

Học báo cáo thuế - Nguồn Ketoannhatnghe.