Thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2012

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp  • Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh vào phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan đến thu nhập của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
  • Thuế TNND áp dụng chung cho thất cả các thành phần kinh tế, điều chỉnh cả đối với cơ sở thường trú của công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

                                                                                
Học báo cáo thuế - Nguồn Kế toán Nhất Nghệ.